Adaptacija stana Špansko

Nevenka Vidmar, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica