Interijer stana ŽP

Nevenka Vidmar, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica