Veterinarska ambulanta – adaptacija interijera

Nevenka Vidmar, dipl.ing.arh.
ovlaštena arhitektica